Hazai és nemzetközi jogesetek

Az EJEB kimondta a nemüket megváltoztató transzszexuális személyek új nemének teljes elismerését és megállapította az Emberi Jogok Európai Egyezményének magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot kimondó 8. cikke és a házasságkötéshez való jogot kimondó 12. cikk sérelmét.

A kérelmező azért fordult az Emberi Jogok Európai Bíróságához, mert véleménye szerint a hatóságok szexuális irányultsága miatt tagadták meg az örökbefogadási kérelmét és ez sértette az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. cikkében megfogalmazott magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogát. Sérült továbbá a tisztességes tárgyaláshoz (6. cikk) és a hatékony jogorvoslathoz való joga (13. cikk), mivel az eljárás során egy tárgyalásról nem kapott értesítést. A Bíróság a hatóságok szakvéleményére alapozva végül megállapította, hogy nem a kérelmező szexuális irányultsága volt az örökbefogadás megtagadásának oka, hanem a gyermek érdekeit figyelembe véve jártak el az illetékes hatóságok, amikor megtagadták az örökbefogadást.

Az Alkotmánybíróság a névjoggal kapcsolatos határozatában kitérve a transzszexuálisok névviselésére és névváltoztatására az európai bírósági gyakorlaton keresztül megerősítette, hogy az állam köteles a transz emberek nemének megváltozását a névváltozással együtt tudomásul venni.

Az EJEB első ízben mondta ki, hogy a szexuális irányultság szerinti különbségtétel az Emberi Jogok Európai Egyezményének hátrányos megkülönböztetést tiltó rendelkezésébe ütközik.

A kérelmezők állítása szerint homoszexualitásuk miatt indult vizsgálat velük szemben, majd később ezért bocsátották el őket a Brit Királyi Légierőtől (Royal Air Force), amivel így az Emberi Jogok Európai Egyezményének több pontját is megszegte az Egyesült Királyság. A Bíróság ezt megalapozottnak találta és sem a kérelmezőket ért, szexuális irányultságon alapuló vizsgálatokat, sem a homoszexualitás miatt történt elbocsátást nem tartotta jogszerűnek.

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a korábban hatályos Büntető Törvénykönyv 203. § (3) bekezdésének a “vagy természet elleni fajtalanságot követ el,” szövegrésze alkotmányellenes, ezért megsemmisítette, mivel nem indokolható ésszerűen a különnemű testvérek közötti fajtalanság és az azonos nemű testvérek közötti fajtalanság büntetőjogi megítélése és így a kettő közötti különbségtétel. Ennek értelmében a fenti rendelkezés az Alkotmány 70/A. §-ba ütköző, szexuális irányultságon alapuló különbségtétel.

Az Alkotmánybíróság egy konkrét ügy kapcsán végezte el az Alkotmány bizonyos rendelkezéseinek értelmezését és megállapította, hogy a gyermek érdekében törvény vagy bírósági határozat által kizárható, vagy korlátozható az egyesülési joga, amennyiben homoszexualitással kapcsolatos szervezet tevékenységében kíván tagként részt venni. A határozat megerősíti, hogy ebben az esetben a két alapvető jog összeütközése esetén a gyermek fejlődésének alkotmányos védelme kerül előtérbe.

Az Európai Unió Bírósága ítéletében megállapította, hogy egy transzszexuális személynek a nemi átalakító beavatkozás miatti elbocsátása a Tanács 1976. február 9-i, a férfiak és a nők közötti egyenlő bánásmód elvének a munkavállalás, a szakképzés, az előmenetel és a munkakörülmények terén történő végrehajtásáról szóló irányelvébe ütközik.

Az Alkotmánybíróság határozata kimondja, hogy az azonos nemű személyek házasságkötési joga az Alkotmányból nem levezethető, ugyanakkor két azonos nemű személy tartós életközössége is megvalósíthat olyan értékeket, amely igényt tarthat jogi elismerésre. Az Alkotmánybíróság ez alapján az élettársi kapcsolat azonos nemű párok számára történő megnyitását vagy egy új családjogi intézmény bevezetését javasolta a jogalkotónak. A döntést követően került sor az élettársi kapcsolat kiterjesztésére az azonos nemű párokra is.

Az EJEB megállapította, hogy az Emberi Jogok Európai Egyezményének magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot kimondó 8. cikkébe ütközik azon nemzeti szabályozás, amely bünteti a homoszexuális férfiak szexuális kapcsolatát.