Szakkifejezések magyarázata

B

bejegyzett élettársi kapcsolat

Párkapcsolati forma, amely a házassághoz hasonlóan állami szerv előtti akaratnyilvánítással, illetve az ezt követő nyilvántartásba vétellel jön létre. Az intézményt elsősorban az azonos nemű párok együttélésének jogi elismerésére vezették be, de több országban különnemű személyek is köthetik. A bejegyzett élettársi kapcsolat joghatásai az egyes országokban különbözőek, vannak, ahol a házassággal teljesen azonosak, vannak, ahol inkább a regisztráció nélküli élettársi kapcsolathoz közelítenek.

beleegyezési korhatár

A büntetőjogban az az életkor, amelynek betöltése után az egyén jogot formál arra, hogy szabad döntés alapján létesíthessen szexuális kapcsolatot. Ha tehát valaki olyan személlyel létesít szexuális kapcsolatot, aki nem töltötte be a beleegyezési korhatárnak megfelelő életkort, bűncselekményt követ el. A beleegyezési korhatár országonként változik, a legtöbb országban azonban 14–18 év között van. Országonként változik az is, mi számít szexuális kapcsolatnak, hogy számít-e az elkövető kora, illetve hogy van-e különbség az azonos és különböző neműek közti szexuális kapcsolatok esetében alkalmazandó beleegyezési korhatárban.

D

diszkrimináció

Ld. hátrányos megkülönböztetés

E

egyenlő bánásmód

A hátrányos megkülönböztetés tilalmának jogi megnevezése. Ezen elv szerint emberek vagy embercsoportok között nem lehet indokolatlanul különbséget tenni. 

GY

gyűlölet-bűncselekmény

Olyan bűncselekmény, ahol az elkövetés indoka az áldozat valamely társadalmi csoporthoz tartozása. A gyűlölet-bűncselekmények áldozatai legtöbbször a faji, etnikai, nemzeti, vallási, szexuális irányultság, nemi identitás vagy fogyatékosság szerinti kisebbségi csoportok tagjai közül kerülnek ki. A gyűlölet-bűncselekmények elsősorban erőszakos cselekményeket foglalnak magukba, de kiterjesztett értelemben a zaklatás és a gyűlöletbeszéd is ebbe a kategóriába tartozik

gyűlöletbeszéd

Azon megnyilvánulások, amelyek valamely társadalmi csoporttal szembeni gyűlöletet, hátrányos megkülönböztetést vagy ellenségeskedést terjesztik, arra uszítanak, azt népszerűsítik vagy igazolják – így például a politikai és vallási vezetők vagy más véleményvezérek internet vagy a sajtó útján közzétett azon kijelentései, amelyek gyűlöletre uszítanak.

H

homofóbia

A homoszexualitással, illetve a leszbikus, meleg, biszexuális és transznemű emberekkel szemben érzett irracionális félelem vagy ellenszenv.

hátrányos megkülönböztetés

Jogszerűen nem igazolt eltérő bánásmód. Típusai a közvetlen hátrányos megkülönböztetés, a közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás és a jogellenes elkülönítés.

I

interszex

Olyan személy, akinek kromoszómái, hormonszintje vagy nemi jellegei nem illeszkednek a szexuális vagy reproduktív anatómiában bevett „férfi” és „női” kategóriákhoz. Ez a szó a 18-19. században orvosi körökben gyakran elterjedt „hermafrodita” kifejezés helyét vette át. Az interszexualitásnak számok különböző formája van, és az egészségi állapotok széles körét öleli fel. 

K

közvetett hátrányos megkülönböztetés

Az egyenlő bánásmód megsértésének azon fomája, amely akkor valósul meg, ha valamely előírás, feltétel vagy gyakorlat egy vagy több védett tulajdonsággal (így szexuális irányultsággal vagy nemi identitással) kapcsolatba hozható tulajdonsággal vagy állapottal rendelkező személyt más személyekkel szemben hátrányos helyzetbe hoz; kivéve, ha az előírás, feltétel vagy gyakorlat törvényes cél által objektíve igazolható, és a cél elérésére irányuló eszközök megfelelőek és szükségesek.

közvetlen hátrányos megkülönböztetés

Az egyenlő bánásmód megsértésenek azon formája, ami akkor valósul meg, ha egy személy vagy csoport valamely védett tulajdonsága (így szexuális irányultsága vagy nemi identitása) miatt egy másik személyhez vagy csoporthoz képest kedvezőtlenebb elbánásban részesül, részesült vagy fog részesülni.

L

LMBTQI emberek

Egy mozaikszó, amely a leszbikus, meleg, biszexuális, transznemű, queer és interszex embereket foglalja magában. Egy heterogén csoportot jelöl, amelyet gyakran együttesen kezelnek a társadalmi és politikai életben. Az LMBTQI mozaikszót néha rövidebb (LMBT, LMBTQ) vagy hosszabb formában (LMBTQI+, LMBTQIAP) is létezik; az “A” az aszexuális, a “P” a pánszexuális, a + a lista lezáratlandságára, a meg nem nevezett csoptorokra utal.

M

megtorlás

Az a magatartás, amely az egyenlő bánásmód követelményének megsértése miatt kifogást emelő, eljárást indító vagy az eljárásban közreműködő személlyel szemben ezzel összefüggésben jogsérelmet okoz, jogsérelem okozására irányul vagy azzal fenyeget.

N

nemi identitás

Minden ember mélyen és egyedi módon megélt társadalmi neme, amely megegyezhet a személynek születéskor tulajdonított biológiai nemmel vagy eltérhet attól, és amelybe beletartozik az egyén személyes testérzete és a társadalmi nem egyéb kifejezési eszközei („nemi önkifejezés”), mint például az öltözködés, a beszédstílus vagy a gesztusok. Az ember biológiai nemét általában születéskor rögzítik, és onnantól kezdve társadalmi és jogi tényként kezelik. Vannak azonban olyan emberek, akiknek problémát okoz a nekik születéskor tulajdonított nemmel való azonosulás – őket nevezzük „transznemű” személyeknek. A nemi identitás nem azonos a szexuális irányultsággal; a transznemű személyek azonosulhatnak heteroszexuálisként, biszexuálisként vagy homoszexuálisként is.

SZ

szexuális irányultság

Az egyén azon képessége, hogy azonos nemű vagy más nemű vagy bármely nemű személyek iránt képes mély érzelmi és szexuális vonzalmat érezni, illetve velük intim és szexuális kapcsolatot kialakítani.

T

transzfóbia

A transznemű, illetve a nemi elvárásoknak nem megfelelő személyekkel szemben érzett irracionális félelem vagy ellenszenv.

transznemű

Olyan személy, akinek nemi identitása eltér a személynek születéskor tulajdonított biológiai nemtől, vagy aki nemi identitását a neki születéskor tulajdonított biológiai nemtől eltérő módon kívánja bemutatni. Ez a kifejezés magában foglalja mindazon személyeket, akik úgy érzik, vagy úgy döntenek, hogy öltözködésük, beszédstílusuk, gesztusaik, sminkjük vagy testük átalakítása révén a születéskor nekik tulajdonított nemmel szemben megfogalmazott elvárásoktól eltérő módon kell magukat kifejezniük. A kifejezés tehát magában foglalja többek között azokat a személyeket, akik sem nőként, sem férfiként nem azonosulnak, valamint a transzszexuálisokat és a transzvesztitákat. Transz férfiaknak azokat a személyeket nevezzük, akiknek születéskor női nemet tulajdonítottak, de férfi vagy inkább férfi identitásuk van. Transz nőknek azokat a személyeket nevezzük, akiknek születéskor férfi nemet tulajdonítottak, de női vagy inkább női identitásuk van.

transzszexuális

Olyan személy, akinek nem identitása nem illeszkedik a születéskor meghatározott neméhez, ezért szükségét érzi hivatalosan nyilvántartott nemét megváltoztatni és testi megjelenését nemi átalakító beavatkozások révén átalakítani. 

Z

zaklatás (büntetőjog)

(angolul: stalking) Bűncselekmény, amely akkor valósul meg, ha valaki abból a célból, hogy mást megfélemlítsen, vagy más magánéletébe, illetve mindennapi életvitelébe önkényesen beavatkozzon, őt rendszeresen vagy tartósan háborgatja. 

zaklatás (egyenlő bánásmód)

(angolul: harassment) Az emberi méltóságot sértő, szexuális vagy egyéb természetű magatartás, amely az érintett személynek valamely védett tulajdonságával függ össze, és célja vagy hatása a személlyel szemben megfélemlítő, ellenséges, megalázó, megszégyenítő vagy támadó környezet kialakítása.