szexuális irányultság

Az egyén azon képessége, hogy azonos nemű vagy más nemű vagy bármely nemű személyek iránt képes mély érzelmi és szexuális vonzalmat érezni, illetve velük intim és szexuális kapcsolatot kialakítani.

20/1999. (VI. 25.) AB határozat

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a korábban hatályos Büntető Törvénykönyv 203. § (3) bekezdésének a “vagy természet elleni fajtalanságot követ el,” szövegrésze alkotmányellenes, ezért megsemmisítette, mivel nem indokolható ésszerűen a különnemű testvérek közötti fajtalanság és az azonos nemű testvérek közötti fajtalanság büntetőjogi megítélése és így a kettő közötti különbségtétel. Ennek értelmében a fenti rendelkezés az Alkotmány 70/A. §-ba ütköző, szexuális irányultságon alapuló különbségtétel.

Minister voor Immigratie en Asiel kontra X és Y, valamint Z kontra Minister voor Immigratie en Asiel

Három személy menedékjog iránti kérelmet terjesztett elő Hollandiában, mivel állításuk szerint származási országukban üldöztetésnek vannak kitéve homoszexualitásuk miatt. A hatóságok megtagadták a kérelmeket, viszont a fellebbezési eljárás során felmerülő kérdések miatt az eljáró bíróság az Európai Unió Bíróságához fordult előzetes döntéshozatal céljából. A Bíróság a kérdésekre adott válaszaiban megállapítja, hogy a homoszexuálisokat büntető törvények fennállása elegendő feltétel ahhoz, hogy a homoszexuálisok külön társadalmi csoportnak legyenek tekinthetők egy adott országban, továbbá, hogy önmagában nem minősül üldöztetésnek az a tény, hogy egy adott államban a homoszexuális cselekmények bűncselekmények, viszont üldöztetésnek minősül az olyan szabadságvesztés-büntetés, amely a homoszexuális cselekményeket bünteti, valamint, hogy az eljáró hatóságok nem várhatják el a menedékkérőtől, hogy az üldöztetés kockázatának elkerülése érdekben titokban tartsa homoszexualitását származási országában, vagy hogy ezen a téren visszafogottságot tanúsítson.

Oliari és mások kontra Olaszország

A kérelmezők azt panaszolták, hogy az olasz jogszabályok nem nyújtanak lehetőséget arra, hogy házasságot kössenek, vagy egyéb, polgári jogilag elfogadott kapcsolatot létesítsenek, ezért szexuális irányultságuk miatt hátrányos megkülönböztetést szenvednek el. Az Emberi Jogok Európai Bírósága megállapította, hogy Olaszország megsértette a kérelmezők magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogát, mivel nem tette lehetővé, hogy az azonos nemű párok bármilyen formában, jogi keretek között létesíthessenek kapcsolatot.

Report about the Implementation of the Council of Europe Recommendation to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity(CM/Rec(2010)5) in Hungary

Dombos, T., & Polgári E. (2013).  Report about the Implementation of the Council of Europe Recommendation to member states on measures to combat discrimination on grounds of sexual orientation or gender identity(CM/Rec(2010)5) in Hungary. 287.