Szakirodalom

folyóirat cikk

A család védelme az új Polgári Törvénykönyv javaslatában. A törvénykönyv módosító javaslatainak problémái: bejegyzett élettársak helyzete, személyiségi jogok védelme, kitagadás az öröklésből. Külön foglalkozik a bejegyzett élettársak Ptk.-beli és a külön törvényben található párhuzamos szabályozás indokoltságával, javaslatot tesz a szükséges módosításokra ezzel kapcsolatban.

könyv

A könyv először tisztázza az európai családjog fogalmát, majd felsorolja az uniós jog hatálya alá tartozó családjogi jogvitákat, melyekkel a későbbiekben foglalkozik. Külön fejezetekben tárgyalja a házassággal és szülői felügyelettel kapcsolatos jogviták kezdeti és hatályos Európai Uniós szabályozását, a házasság felbontására és a különválásra alkalmazandó jogot, a házasság és bejegyezett élettársi közösség vagyonjogi következményeit rendező uniós rendeletjavaslatokat, a Hágai Nemzetközi Magánjogi Konferencia családi jogi tárgyú egyezményeinek kapcsolatát az uniós joggal, valamint a tartási ügyek uniós szabályozását.

Zsiros, A. (2013).  A házasság alkotmányjogi védelme és az élettársi kapcsolat. Publicationes Universitatis Miskolcinensis. Sectio Juridica et Politica. 31, 259-270.

folyóirat cikk

A cikk a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménynek hazai kialakulását, valamint a skandináv, német és a francia-luxemburgi modell sajátosságait mutatja be. Elemzi a bejegyzett élettársakról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvényt megsemmisítő 154/2008. (XII. 17.) Alkotmánybírósági határozatot. Részletesen bemutatja a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvényt, valamint a kapcsolódó 32/2010. (III. 25.) Alkotmánybírósági határozatot, amellyel az Alkotmánybíróság megállapította, hogy nem alkotmányellenesek a törvény rendelkezései.