32/2010. (III. 25.) AB határozat

32/2010. (III. 25.) AB határozat

Típus: 
Ügyszám: 
533/B/2009
2010. március 23
Rövid összefoglaló: 

Az Alkotmánybíróság megállapította, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény nem alkotmányellenes és a megsemmisítésére irányuló indítványokat elutasította.

Tényállás: 

Kilenc indítvány érkezett az Alkotmánybírósághoz a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény alkotmányellenességének megállapítása tárgyában. A kérelmezők között civil szervezetek, országgyűlési képviselő és képviselőcsoport is volt, a kérelmek elsősorban az egész törvény alkotmányellenességének megállapítására és megsemmisítésére irányultak az Alkotmány különböző rendelkezéseire hivatkozva. Az indítványok főleg azt tartották sérelmesnek a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményével kapcsolatban, hogy a jogalkotó egy generális utaló szabállyal a házassággal szinte azonos jogintézményt hozott létre, ami a házasság alkotmányos védelmét gyengíti, valamint törvényi szinten szabályozza az alkotmányos védelemben részesített házassághoz hasonló jogintézményt. Több indítványozó azt is kifogásolta, hogy az azonos neműek kapcsolata ellentétes az Alkotmánnyal és ezért nem fűzhetők hozzá olyan joghatások, mint a különböző neműek házasságához, valamint, hogy a szabályozás veszélyezteti a társadalom jövőjét az azonos neműek ilyen jellegű jogintézményének lehetővé tételével.

Döntés: 

Az Alkotmánybíróság megalapozottság hiányában mindegyik indítványt elutasította, megerősítve ezzel azt, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolatról, az ezzel összefüggő, valamint az élettársi viszony igazolásának megkönnyítéséhez szükséges egyes törvények módosításáról szóló 2009. évi XXIX. törvény sem összességében, sem egyes rendelkezéseit nézve nem tekinthető alkotmányellenesnek és nem ütközik nemzetközi szerződésbe, így nem kell megsemmisíteni. A bejegyzett élettársi kapcsolatról szóló 2007. évi CLXXXIV. törvényt alkotmányellenesnek kimondó és azt megsemmisítő 154/2008.  (XII.  17.) AB határozatát felidézve a testület megismétli, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézményének létrehozása nem alkotmányellenes, valamint megállapítja, hogy a korábbi határozatában megfogalmazott aggályok a 2009. évi XXIX. törvény tekintetében már nem állnak fenn. A törvény rendezi a bejegyzett élettársi kapcsolatok létesítését, joghatásait, megszűnését, szabályozza annak házassághoz és a házastársak státuszához való viszonyát, meghatározza az eltéréseket és rendelkezik a kapcsolódó jogszabályok módosításáról is. Az Alkotmánybíróság megállapítja azt is, hogy a bejegyzett élettársi kapcsolat jogintézménye nem csorbítja a házasság védelmét és nem befolyásolja annak elsődlegességét.

Idézetek: 

„Az Alkotmánybíróság ugyanakkor a határozat rendelkező részében azt is megállapította, hogy az azonos nemű személyek számára (mivel ők házasságot nem köthetnek) a BÉK jogintézményének létrehozása nem alkotmányellenes.”

„Az Alkotmány a házasságot a család intézményével együtt a társadalmi közösség alapvető építőelemeként tekinti értéknek, mindazonáltal „az Alkotmányból nem a házassági kötelék mint együttélési forma „egyedüli” (kizárólagos), hanem a „különös” (kiemelt, alkotmányos szintű) védelme vezethető le, vagyis az alaptörvény nem zárja ki más, a házasságtól eltérő párkapcsolatok törvényi szintű oltalmát.”

„Szintén nem okozhat jogbizonytalanságot a BÉK bevezetése az érintett jogalanyok számára sem: a házasság és a BÉK ugyan hasonló jogintézmények, azonban házasságot csak különnemű, BÉK-et pedig csak azonos nemű személyek létesíthetnek. E tény világos és felismerhető különbséget jelent mindenki számára.”