Vallianatos és mások kontra Görögország

Vallianatos és mások kontra Görögország

Típus: 
Ügyszám: 
29381/09, 32684/09
2013. november 7
Rövid összefoglaló: 

A görög Kormány egy 2008-as törvénye kizárólag a különnemű pároknak nyújt lehetőséget jogilag elismert élettársi kapcsolat létesítésére. Több azonos nemű görög pár kérelme alapján a Bíróság végül megállapítja, hogy az azonos nemű párok kapcsolata ugyanúgy családnak minősül, mintha különneműek együttéléséről lenne szó és a jogszabály megkülönböztető, továbbá sérti a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot.

Tényállás: 

Összesen nyolc kérelmező fordult az Emberi Jogok Európai Bírósághoz annak megállapítása érdekében, hogy egy 2008-ban hatályba lépett görög törvény sérti az Emberi Jogok Európai Egyezményének 8. (Magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jog) és 14. cikkéből (Megkülönböztetés tilalma) fakadó jogaikat, mivel azok csak a különnemű párok közötti jogintézményeket ismerik. A görög Kormány álláspontját tükrözi, hogy a törvény indoklása szerint leginkább a házasságon kívül született gyermekek védelmére szolgáló élettársi formát kíván létrehozni, amely a társadalmi valóságot is tükrözi, valamint, hogy egy kapcsolódó parlamenti vita során az igazságügyi miniszter véleménye szerint a társadalom még nem képes elfogadni azonos neműek együttélését. A törvény alapján így nincs az azonos nemű párok számára lehetőség polgári jogilag elismert kapcsolatot létesíteni.

A kérelmezők panasza alapján ekkor Görögország ilyen jellegű szabályozása elmaradott volt a többi európai országhoz képest, hiszen semmilyen formában nem volt lehetősége az azonos neműeknek élettársi kapcsolatot vagy házasságot létesíteni. A görög állam ezt azzal magyarázta a Bíróság előtt, hogy mivel az azonos nemű párok nem tudnak saját gyermeket vállalni, így nem illeti meg őket az élettársi minőség lehetősége.

Döntés: 

A Bíróság a Schalk és Kopf ügyre hivatkozva felidézi, hogy az azonos nemű párok együttélése ugyanúgy családnak minősül, mint a különnemű párok esetében, így pedig nem tehető különbség közöttük, ahogyan ezt a görög Kormány megtette a fenti törvénnyel. Ezek alapján a Bíróság megállapítja, hogy a törvény az Egyezmény 8. cikkébe és 14. cikkébe ütközik. A Bíróság úgy találta, hogy a görög Kormány nem szolgáltatott megfelelő magyarázatot arra, hogy miért zárja ki az azonos neműeket a különneműek részére nyitva álló jogilag elismert élettársi kapcsolat létesítéséből. A Bíróság döntésével igyekszik ösztönözni Görögországot arra, hogy terjessze ki az élettársi kapcsolatok elismerését az azonos nemű párokra is.

Idézetek: 

„Tekintettel a kérelmezők személyi állapotára a Kormány fenntartja, hogy a különnemű és azonos nemű párok közötti biológiai különbség, mely szerint az utóbbiaknak nem lehet biológiailag közös gyermeke, igazolja az élettársi kapcsolatok különnemű párokra történő korlátozását. (…) az azonos nemű párok nincsenek hasonló vagy összehasonlítható helyzetben a különnemű párokkal, mivel semmilyen körülmények között nem lehet közösen gyermekük.” – a görög Kormány véleménye

„A Bíróság az eset iratai alapján megjegyzi, hogy a kérelmezők stabil azonos nemű párokat alkotnak. Továbbá az sem vitás, hogy a kapcsolatuk kimeríti az Egyezmény 8. cikkében meghatározott magánélet fogalmát. A Bíróság arra is rámutat, hogy a Schalk és Kopf ügyben hozott határozata alapján a gyors fejlődés tekintetében, ami jelentős számú tagállamot jellemez az azonos nemű párok jogi elismerése terén, mesterkélt lenne fenntartani a nézetet, miszerint az azonos nemű párok a különnemű párokhoz hasonlóan nem tudnak családi életet fenntartani olyan módon, ahogyan azt az Egyezmény 8. cikke megfogalmazza. Ennek értelmében a Bíróság azt a nézetet osztja, miszerint a kérelmezők kapcsolata jelen esetben kimeríti a magánélet és a családi élet fogalmait, ugyanúgy, mint a különnemű párok esetében hasonló helyzetben. Látható, hogy nincs alapja annak, hogy különbséget tegyünk azok között, akik együtt élnek, vagy – szakmai vagy társadalmi okok miatt – nem élnek együtt, ahogy a Kormány ezt kérte, mivel az adott ügyben a nem együttélés ténye nem fosztja meg a párokat attól a stabilitástól, ami a család fogalma alá tartozik a 8. cikk értelmében.”

Jogszabály-hivatkozás: