Jogszabályok és egyéb joganyagok

nemzetközi ajánlás

Az állásfoglalás többek között felhívja a tagállamokat, hogy a gyűlöletbeszéd és gyűlölet-bűncselekmények elleni fellépést terjesszék az LMBT emberekre elleni cselekményekre is; szüntessék meg az azonos nemű párok hátrányos megkülönböztetését az öröklés, vagyonjog, társadalombiztosítás, stb. területén; biztosítsák az azonos nemű párok szabad mozgását a tagállamok között; és szervezzenek oktatási programokat a homofóbia csökkentése érdekében.

törvény
 • egyenlő bánásmód
 • zaklatás (egyenlő bánásmód)
 • közvetett hátrányos megkülönböztetés
 • közvetlen hátrányos megkülönböztetés
 • foglalkoztatás
 • oktatás

Az egyenlő bánásmódról szóló törvény szerint tilos a szexuális irányultság vagy nemi identitás szerinti közvetlen vagy közvetett hátrányos megkülönböztetés, illetve zaklatás a foglalkoztatás, a szociális biztonság és egészségügy, a lakhatás, az oktatás és képzés, valamint az áruk forgalma és szolgáltatások igénybevétele területén. A hátrányos megkülönböztetés áldozatai panaszukkal az Egyenlő Bánásmód Hatósághoz, más állami szervekhez, illetve a bírósághoz fordulhatnak. A jogszabály az ilyen esetekben ún. fordított bizonyítási eljárás alkalmazását írja elő, tehát az áldozatnak elég valószínűsítenie a bekövetkezett hátrányt, illetve hogy rendelkezik a védett tulajdonsággal, és az eljárás alá vontnak kell bizonyítania, hogy az egyenlő bánásmód követelményét megtartotta vagy arra nem volt köteles.

nemzetközi szerződés
 • alapjogok

Az Európai Unió alapvető értékeit kifejező dokumentum 21. cikke szerint tilos a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés. Ez a tilalom nemcsak az Európai Unió kompetenciájába tartozó területekre vonatkozik, hanem valamennyi jogterületre. Ha egy bíróság úgy ítéli meg, hogy egy jogszabály szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetést valósít meg, előzetes döntéshozatal keretében kérheti ki az Európai Bíróság véleményét. Más egyezményekről eltérően a Charta a házassághoz való jogot a két nemre való hivatkozás nélkül biztosítja.

EU irányelv
 • egyenlő bánásmód
 • foglalkoztatás

Az irányelv a kor, a fogyatékosság, a vallás és a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát mondja ki a foglalkoztatás és az ahhoz kapcsolódó képzések és juttatások területén. Az irányelv tartalmazza a közvetlen és közvetett hátrányos megkülönböztetés, a zaklatás és a megtorlás fogalmának meghatározását, valamint rendelkezik a bizonyítási teher megfordításáról. Az irányelvet az egyenlő bánásmódról és az esélyegyenlőség előmozdításáról szóló 2003. évi CXXV. törvény ültette át a magyar jogrendbe.

nemzetközi ajánlás
 • dekriminalizáció
 • beleegyezési korhatár
 • hátrányos megkülönböztetés
 • bejegyzett élettársi kapcsolat

Az ajánlás felszólítja a tagállamokat, hogy szüntessék meg az azonos neműek közti szexuális kapcsolatok büntetőjogi üldözését és állapítsanak meg azonos beleegyezési korhatárt az azonos- és különneműek közti szexuális kapcsolatokra; nevesítsék a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmát a nemzeti jogszabályokban; vezessék be a bejegyzett élettársi kapcsolat intézményét; valamint képzések és oktatási programok révén lépjenek fel a homofób attitűdök ellen.

nemzetközi ajánlás
 • beleegyezési korhatár
 • dekriminalizáció
nemzetközi egyezmény
 • alapjogok

Az Egyezmény 8. cikke kimondja a magán- és családi élet tiszteletben tartásához való jogot, amelyet az Európai Emberi Jogi Bíróság több határozatában is akként értelmezett, hogy az kiterjed az azonos neműek közti szexuális kapcsolatra, a homoszexuális személyek örökbefogadási jogára, a nem megváltoztatásának lehetőségére, valamint a biológiai nemtől eltérő nemi identitás állami elismertetésére. Az Egyezmény 14. cikke nem, faj, szín, nyelv, vallás, politikai vagy egyéb vélemény, nemzeti vagy társadalmi származás mellett az egyéb helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetést is tiltja az Egyezménybe foglalt jogok vonatkozásában. A Bíróság több határozatában is megállapította, hogy az egyéb helyzet szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalma kiterjed a szexuális irányultság szerinti hátrányos megkülönböztetés tilalmára is.

nemzetközi ajánlás
 • transznemű

Az 1989-ben készült ajánlás felszólítja a tagállamokat, hogy tegyék lehetővé a transzszexuálisok számára, hogy nevüket és nemüket valamennyi iratukon megváltoztassák; tegyék elérhetővé számukra nemi átalakító beavatkozások elvégzését, illetve biztosítsák ezek társadalombiztosítási finanszírozását; tiltsák meg a transzszexuálisokkal szembeni hátrányos megkülönböztetést; célzott programokkal segítsék munkához jutásukat; ismerjék el a transzszexualitás miatt üldöztetést a menekültjogban; képzési programokkal növeljék az érintett szakmák képviselőinek érzékenységét és biztosítsanak anyagi forrásokat a transzszexualitás kutatására.

nemzetközi ajánlás
 • dekriminalizáció
 • adatvédelem
 • foglalkoztatás
 • gyermekvállalás

Az 1981-ben készült ajánlás felszólítja a tagállamokat, hogy szüntessék meg az azonos neműek közti szexuális kapcsolatok büntetőjogi üldözését; állapítsanak meg azonos beleegyezési korhatárt az azonos- és különneműek közti szexuális kapcsolatokra; szüntessék be a homoszexuális személyekkel kapcsolatos rendőrségi adatgyűjtést, illetve a homoszexuális személyek kötelező orvosi kezelést; tegyenek lépéseket a homoszexuálisok elleni foglalkoztatási diszkrimináció ellen; és biztosítsák, hogy a homoszexuális szülők nem szenvednek hátrányt gyermekük elhelyezése és a velük való kapcsolattartás során.

EU irányelv
 • egyenlő bánásmód

Az irányelv tiltja a nemen alapuló megkülönböztetést a betegség, rokkantság, idős kor és munkanélküliség esetére járó juttatások területén, ugyanakkor az öregségi nyugdíjkorhatár megállapítása ez alól kivítelt jelent. Egy EUB bírósági ítélet alapján az irányelv a transzszexuális személyekre is kiterjed.